Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

pracoviště Ibsenova 36

 

Kontakt

Organizace šk. roku

Akce školy

Dokumenty

Zaměstnanci

Školská rada

Rozvrhy

Pro rodiče

Projekty

Družina

Historie školy

Luluďori

„Ve škole se nejenom učíme, ale i žijeme. Učení ve škole je život.“

       Motto:  

Školní družina není místem, kde Vám pohlídají Vaše děti,                                                                                                         školní družina je vzdělávací zařízení,                                                                                                                                               které dětem umožní kvalitní trávení volného času a rozvíjení nadání a talentů.

Základní informace o školní družině

Ve školní družině nabízíme dětem odpolední odpočinek v příjemném prostředí, pestrou zábavu a možnost kvalitně prožít volný čas. O děti pečují v naší školní družině kvalifikovaní  a zkušení vychovatelé. Školní družina má svůj vnitřní řád a režim, který je nutno dodržovat  ke spokojenosti rodičů, dětí  i vychovatelů. Všechny zájmové činnosti probíhají podle výchovně vzdělávacího plánu, který navazuje na ŠVP naší školy a je rozpracováván  do projektů podle ročních období a daných témat. Snažíme se respektovat individuální schopnosti, dovednosti a potřeby žáků. 

K naplnění našeho cíle využíváme:

Odpočinkové činnosti v hernách dobře vybavených hrami a hračkami - mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě.

Rekreační činnosti v tělocvičně a na hřišti školy - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich aktivní odpočinek.

Zájmové činnosti - žáci využívají kvalitní materiální vybavení oddělení - rozvíjejí osobnost žáka, jeho dovednosti a poznání v oblastech společenskovědních, přírodovědných, sportovních, výtvarných, pracovních a hudebních.

Přípravu na vyučování - je určena k upevňování školních poznatků (didaktické a smyslové hry).

Provoz  naší  školní  družiny:

(tel.: 731 362 602)

·         Provozní doba školní družiny je od 11:30 do 15:00 hod.

·         Počet oddělení: 2

·         Naplňování oddělení:

Běžné oddělení se naplňuje nejvýše do počtu 30 účastníků, nejvyšší počet účastníků  na 1 pedagogického pracovníka  je 30 žáků denně přítomných.

Oddělení samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  se naplňuje do počtu 14 účastníků, nejvyšší počet účastníků  na 1 pedagogického pracovníka je 14 žáků denně přítomných.

Placení školní družiny

Dle  Směrnice ředitelky školy č. 14  O příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů přispívají rodiče částkou 100 Kč měsíčně. Platba se provádí hotovostně do 20. dne měsíce předcházejícího. Úlevu mají rodiče či platní zákonní zástupci po předložení Potvrzení pro účely osvobození od úplaty za pobyt ve školní družině (dle vyhlášky č. 214/2012 Sb., kterou se mění § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.).

   

                                           

 © 2015 Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace, pracoviště Ibsenova 36, Ostrava - Přívoz, tel.: 596 623 172, mobil: 724 042 580