Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

pracoviště Ibsenova 36

 

Kontakt

Organizace šk. roku

Akce školy

Dokumenty

Zaměstnanci

Školská rada

Rozvrhy

Pro rodiče

Projekty

Družina

Historie školy

Luluďori

„Ve škole se nejenom učíme, ale i žijeme. Učení ve škole je život.“

    Založení školy, tehdejší zvláštní školy, je datováno rokem 1996. Od 1.1. 2006 byla škola přejmenována na Základní školu, Ostrava - Přívoz, Ibsenova 36, příspěvkovou organizaci, jejíž zřizovatelem byl Moravskoslezský kraj.

   Obsah učiva byl stanoven samostatnými školními vzdělávacími programy vypracovanými dle RVP ZV, případně podle přílohy RVP pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Příprava žáků probíhala s využitím speciálních pedagogických metod a forem práce, kde byl zaručen nutný individuální přístup.

   V letech 2010 a 2011 byla zahájena výuka na prvním i druhém stupni podle vzdělávacího programu klasické základní školy, kde obsah učiva byl stanoven školními vzdělávacími programy dle RVP pro základní školy a podle nichž probíhala výuka v jednotlivých třídách.

   Od 1. 1. 2013 Základní škola Ostrava - Přívoz, Ibsenova 36 jako právní subjekt zanikla a byla sloučena s nástupnickou organizací Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, Ostrava - Přívoz. Výuka nadále probíhá na stejné budově jako doposud. Na základě změny právního subjektu, došlo i ke změnám ve vzdělávacích programech.

   Vybavení učebními pomůckami je na velmi dobré úrovni a je neustále obnovováno a doplňováno. Pracoviště Ibsenova disponuje zámečnickou a a dívčí dílnou, dvěma počítačovými učebnami s připojením na internet, ve kterých jsou k dispozici interaktivní tabule. Dále je k dispozici vybavená učebna hudební výchovy, tělocvična, cvičná kuchyň, posilovna. Stravovaní žáků je zajištěno ve školní jídelně.

   V rámci činnosti se snažíme nabídnout našim žákům řadu dalších aktivit v různých zájmových kroužcích. Velký zájem je o sportovní soutěže, turnaje a akce zábavného charakteru. Významné jsou také kulturně  poznávací a vzdělávací mimoškolní akce, kterými se snažíme předejít sociálně patologickým jevům mezi dětmi.

                                           

 © 2015 Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace, pracoviště Ibsenova 36, Ostrava - Přívoz, tel.: 596 623 172, mobil: 724 042 580