Základní škola Ostrava, Gebauerova 8

pracoviště Ibsenova 36

 

Kontakt

Organizace šk. roku

Akce školy

Dokumenty

Zaměstnanci

Školská rada

Rozvrhy

Pro rodiče

Projekty

Družina

Historie školy

Luluďori

„Ve škole se nejenom učíme, ale i žijeme. Učení ve škole je život.“

   

"Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava"

Od školního roku 2016/2017 se naše škola zapojila do projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212. Hlavním cílem projektu je zvýšení úspěšnosti dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem ve vzdělávání. Zvláště dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. A také zvýšení připravenosti ostravských škol na práci s těmito žáky.
Další informace o projektu můžete zjistit na stránce socialnizaclenovani.ostrava.cz
Projekt je financován z Evropských strukturálnich a investičnich fondů (OP VVV), státniho rozpočtu České republiky a spolufinancován z rozpočtu statutárního města Ostravy.

 
   

"OVOCE DO ŠKOL"

Základním cílem projektu „Ovoce do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity. Naše škola je zapojena do projektu od školního roku 2009/2010 a v následujících letech měl tento projekt velký úspěch; proto budeme v tomto projektu pokračovat.

 

Ve školním roce 2010/2011 se naše škola zapojila do projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pod názvem " EU PENÍZE ŠKOLÁM", který je součástí regionálních projektů "INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ", a projektu " VZDĚLÁVÁNÍ  PRO KONKURENCESCHOPNOST". Cílem projektu je, aby každá mimopražská základní škola dostala na svůj rozvoj dotace z fondů Evropské unie. Čerpání těchto dotací je podloženo šablonami. Naše škola se rozhodla čerpat tyto dotace na základě těchto šablon:

  1. ČG 1 - Čtenářská a informační gramotnost - individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků. Cílem této aktivity je vytvoření podmínek podporujících rozvoj individuálních schopností žáků včetně žáků se speciálními potřebami a žáků nadaných v oblasti čtenářské a informační gramotnosti.

  2. JAZ 1 - Cizí jazyky - individualizace výuky cizích jazyků. Cílem klíčové aktivity je podpora individuálních schopností všech žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v oblasti cizích jazyků na základních školách.

  3. ICT 1 - Využití ICT - individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií. Cílem této aktivity je podpora veškerých činností souvisejících s rozvojem kvalitativních parametrů vyučovacího procesu - dynamiky, originality, motivace, interaktivity a názornosti.

  4. PRIR 1 - Přírodní vědy - individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků základních a pro posilování empirických činností žáků ve výuce přírodovědných předmětů.

 

Od září školního roku 2012/2013 se naše škola zapojila do projektu

ŠKOLA S MÍSTEM PRO VŠECHNY.

Informace o tomto projektu naleznete zde.

V rámci tohoto projektu, který je zaměřen především na žáky s přípravných tříd základních škol, jsou pořádány projektové dny s různým zaměřením. V průběhu trváe uskutečnilo mnoho projektových dní. Informace a fotodokumentaci z jednotlivých projektových dnů můžete získat na těchto stránkní projektu sách.

21. 5. 2014 KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ROZVOJ - NÁVŠTĚVA ZOO OSTRAVA

Dne 21. 5. 2014 se v rámci kulturního a společenského rozvoje vydala přípravná třída naší školy na výlet do zoologické zahrady. Akce se zúčastnili žáci se svými rodiči. Počasí nám přálo a tak jsme si během prosluněného dne mohli prohlédnout mnoho zvířat, krásné expozice i nově opravené pavilony. Velkou radost měly děti zejména z části zoologické zahrady "Na statku", kde se mohly zblízka seznámit s domácími zvířaty, pohladit je nebo dokonce i nakrmit. Další nezapomenutelné zážitky dětem poskytly i dětská hříště, prolézačky, opičí dráhy, kterých nabízí zoologická zahrada nespočet a které dětem krásně zpříjemňují poučnou procházku zahradou.

12. 12. 2013 TVŮRČÍ DÍLNY - VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNEČKŮ

Tradičně v předvánočním čase se vytvářejí různé vánoční ozdoby a dekorace. I naši nejmenší žáčci z přípravného stupně se zapojili do této činnosti v rámci projektu, a to tvůrčími dílnami s rodiči, které byly zaměřeny na tvorbu adventních věnečků. Zúčastnilo se 8 předškolních žáčků se svými rodiči. Velmi nás překvapil takový velký zájem. Práce s rodiči a žáky byla velice konstruktivní a přínosná. Společně jsme se vyfotili a nakonec si všichni odnesli své krásné výrobky domů. Hodně o atmosféře při práci nám připomínají fotografie.

12. 11. 2013 „ŠIKOVNÉ RUCE

12.11.2013 se 10 žáků 2. ročníku zúčastnilo projektového dne zaměřeného na volbu povolání. Na začátku jsme si společně povídali o povoláních, která děti znají a jsou jim blízká. Zapisovali jsme si je na tabuli, proto, aby si děti uvědomily, kolik jich znají. Následně jsme si vyprávěli o povoláních, která nejsou tak známá – ošetřovatel zvířat, archeolog, astronom, dirigent, ekolog, florista, aj. Zaměřili jsme se na povolání aranžér – florista. Děti se dověděly, že zhotovuje květinovou výzdobu různých prostor, váže kytice, aranžuje do různých nádob, apod. Pracuje s přírodními materiály, květinami (živými i umělými), používá sisalové vlákno, stuhy, pedik, ratanové koule, krepový papír, košíčky a jiné zajímavé materiály. Měl by být zručný, mít prostorovou představivost, trpělivost a estetické cítění. Musí znát hodně o květinách. Následně si děti  zasoutěžily - k obrázkům květin přiřazovaly jejich správné názvy. Společně jsme si recitovali básničky a zpívali písničky o kytičkách. Potom si nakreslily kytičku, která se jim nejvíce líbí.Nejzajímavější bylo, když děti samy vytvářely kytice a aranžovaly košíčky. Vyzkoušely si práci s různými materiály a pomůckami, které dosud neznaly. Hotovými výrobky si s radostí vyzdobily třídu. Nejvíce toho o našich ”šikovných ručičkách” vypoví fotografie z tohoto projektu.

31. 10. 2013 Divadelní představení " KOCOUREK MODROOČKO"

31. 10. 2013 se žáci přípravného ročníku v rámci projektového dne zúčastnili divadelního představení v divadle loutek Ostrava. Společně s rodiči a pedagogy shlédli pohádku "Kocourek Modroočko". Děti spolu s rodiči si cestou na představení prohlédni pamětihodnosti v centru města. Představení se všem velice líbilo a za dobré chování byly děti odměnění barevným nafukovacím balonkem. Zpáteční cestu do školy děti absolvovaly zčásti tramvají a zčásti pěšky, z čehož mají velice krásné zážitky. Druhý den potom děti namalovaly obrázky kočičky dle své fantazie. Pro ilustraci této velice krásné akce uvádíme pár fotografií.

10. 6. 2013 „TEN DĚLÁ TO A TEN ZASE ONO…“

10.6.2013 se 20 žáků 2. a 4. ročníku účastnili projektového dne. V úvodu si všichni společně zazpívali písničku „Ten dělá to a ten zas ono“ z pohádky „Císařův pekař a pekařův císař“. Následovalo povídání o řemeslech (povoláních) o kterých se v písničce zpívá. Potom se žáci rozdělili podle tříd. 4. třída byla rozdělena do dvou skupin, které měly za úkol napsat co nejvíce povolání. Žáčci 2. třídy si vybrali pracovní list, na kterém byla postava vykonávající určité povolání. Každý žák o tomto povolání povídal všechno, co ví. Potom si pracovní list vybarvili a dokreslili další detaily -místo, kde se povolání vykonává, které pracovní nástroje používá, apod. Na závěr hodiny jsme provedli vyhodnocení soutěže skupin 4. ročníku. Zvítězila skupina chlapců. Dále žáci luštili hádanku, o kterém povolání si budeme dále povídat – švadlena, krejčí. V následující hodince se seznámili s tímto povoláním, hledali jsme odpovědi na otázky: - Co dělá? Co je náplní jeho práce? V jakém pracuje prostředí?  S čím pracuje?  Jaký by měl být a co by měl znát a umět? Následovaly činnosti u stolečků, kde byly připraveny pomůcky, které švadlena nebo krejčí při své práci používají (jehly, nitě, šicí stroj, krejčovská křída, krejčovský metr, střihy, žehlička, knoflíky, různé druhy látek, atd.) Děti si je prohlédly, pojmenovaly a určovaly, k čemu se jednotlivé pomůcky používají. Nejzajímavější byla praktická část, kdy si žáci 4. ročníku vytvářeli maňásky – obkreslovali střih, stehovali jednotlivé díly, sešívali je, dotvářeli detaily jednotlivých maňásků. Děti 2. ročníku zatím šily a malovaly kulisy. Na závěr čtvrťáci zahráli mladším spolužákům krátkou improvizovanou pohádku. Děti byly nadšené a těšily se, že budou pohádky hrát i pro další kamarády.

7. 6. 2013 - SEZNAMUJEME SE S PROFESEMI, KTERÉ JSOU NÁM BLÍZKÉ

Akce byla určena pro přípravnou třídu. Program byl rozdělen na 2 části. V první části si děti hrály na lékaře, pokladníka, instalatéra, topenáře, kadeřníka, řidiče a učitele. Druhá část pak byla zaměřena na praktické činnosti. Děti si pod vedením učitelů vyzkoušeli profesi kuchař a pekař. Zpracovaly těsto na pizzu a pak si každý svou pizzu obložily. Následně si upekly buchtu Margotku. Děti byly oblečeny do kuchařského oblečení, kdy měly na sobě zástěry, čepice a dívky měly šátky.Vyzkoušely si stolování a po jídle provedly podle pokynů úklid v cvičné kuchyni. Akce se všem líbila, každý měl zadané úkoly, které plnil.

30.4.2013 - KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ROZHLED

Ráno se děti se svými rodiči sešli ve třídě, kde paní učitelka dětem vysvětlila, co jsou to miniatury. Děti si prohlédly připravenou výstavku miniatur- hrníčky, zvířátka a další předměty. Potom se společně vydali na cestu centrem města Ostravy, kde si prohlédli významné budovy a místa – stará radnice, loutkové divadlo, divadlo A. Dvořáka, Výstaviště Černá louka, aj. Tato cesta je zavedla do úplně jiného světa, spíše minisvěta. Zde si prohlédli 34 modelů významných budov evropských měst a 7 divů světa - například Eiffelova věž, šikmá věž v Pise a jiné. Dále se zde nachází jezírka, největším z nich proplouvá model lodě se jménem Stefan Bathory. Celý areál křižují železniční tratě se zahradními vláčky a mini nástupiště Ostrava – Střed. Není proto žádným překvapením, že MINIUNI získalo své stálé místo v žebříčku oblíbenosti u návštěvníků, a to z celé Evropy. Z "cesty kolem světa" odcházeli spokojené děti i rodiče a těšily se na další společné výlety.

23.4.2013 - EXKURZE DO PODNIKŮ

20 žáků se společně s 5 pedagogy vydalo autobusem, na exkurzi do Frýdku Místku do firmy MIKO international s.r.o. Na začátku byli všichni přítomni seznámeni s historií firmy i výrobků MARLENKA. Firmu zakládají v roce 2003 arménští sourozenci Gevorg a Hasmik Avetisyan. Žáci se dále dověděli, že Sváteční dort MARLENKA je vyráběn podle starodávné rodinné receptury, plné sladkého medu. Své jméno dostává voňavý, sladký a vláčný dort po mamince a dceři majitele – MARLENKA. Všechny dobroty jsou zde vyráběny bez konzervantů a umělých barviv. Výklad byl oživen projekcí dokumentárního filmu. Naši žáci zde měli možnost prohlédnout si celý proces výroby sladkých pochoutek, které se zde vyrábějí. Jedná se nejen o plně automatickou výrobu (pečící, dekorační a balící linky) v nové moderní výrobní hale, ale i o ruční výrobu sladkostí. Všichni přítomni uvítali možnost ochutnat dobroty, které se zde vyrábějí. Mnozí neodolali a za zvýhodněnou cenu si sladkosti koupili i domů. Všichni žáci se vraceli zpět s medovými úsměvy na svých tvářích.

16.4.2013 - BURZA PRÁCE

V rámci projektu Škola s místem pro všechny proběhla Burza práce, kde se všichni žáci II. stupně seznámili podrobněji povoláním - kuchař-kuchařka, cukrář-cukrářka, pekař-pekařka, zedník, malíř, pečovatel-pečovatelka. Při realizaci tohoto projektu jsme využili pomoci učitelů praktického vyučování z OU a PŠ Hlučín, kteří se svými studenty navštívili naší školu a provedli ukázky jednotlivých povolání. Naši žáci tak získali i možnost pohovořit si se studenty, kteří se rozhodli jednotlivá povolání vykonávat. Podrobně se seznámili s tím, které znalosti, schopnosti a dovednosti jsou pro úspěšné zahájení pracovního života nejvíce potřebné.

Kuchař - kuchařka – v úvodu se žáci seznámili s náplní práce kuchaře. Ve cvičné kuchyni proběhla praktická ukázka práce kuchaře ve studené kuchyni. Žáci si vyzkoušeli připravit jednoduché pomazánky na jednohubky. Zdobili chlebíčky, které musí lahodit nejen jazyku, ale také oku.

Pekař – pekařka, cukrář – cukrářka – žáci se teoreticky seznámili s prací cukráře a pekaře. Dále shlédli praktickou ukázku přípravy a pečení lineckého těsta a výrobu figurek z marcipánu. Poutavá byla ukázka již hotových výrobků. Pod odborným vedením si vyzkoušeli vykrajování, plnění a pečení lineckého pečiva. Zajímavá byla vlastnoruční výroba figurek z marcipánu, která zaujala i mnohé chlapce.

Pečovatel - pečovatelka – toto povolání zaujalo hlavně dívky. Seznámily se s náplní práce pečovatelky. Viděly ukázky první pomoci, resuscitace, masáž srdce, měření tlaku. Žáci si mohli tyto činnosti vyzkoušet na demonstrační figuríně.

Zedník – žáci viděli a měli i možnost si prakticky vyzkoušet jak se provádějí opravy omítek a jak se vyzdívají stěny a klenby, i to jak se připravuje malta. Zajímavá byla ukázka obkládání.

Malíř – studenti předvedli našim žákům, jak se provádí malířské práce různými druhy nátěrových hmot v interiérech budov na omítkách nebo jiných podkladech. Sami si navrhli barevné řešení natíraných ploch a použití dekorativní malířské techniky.

Tato akce byla zajisté přínosem pro žáky, kteří se v letošním a příštím školním roce budou hlásit na střední školy a učiliště a volit si své budoucí povolání.

9.4.2013 - PREZENTACE ŠKOLY

Rodiče všech žáků byli pozváni na karneval spojený s oslavou Dne Romů. Děti I. stupně se ve svých třídách oblékli do masek, které si v předcházejícím týdnu připravovali ve škole. Mohli jsme vidět tygry, kočičky, princezny, piráty a spoustu dalších velmi zdařilých masek. Společně po třídách pak vcházeli do nazdobené tělocvičny. Děti pak své masky předvedly a byly vybrány 3 nejhezčí, které dostaly sladkou odměnu. Následovala soutěž ve zpěvu. Děti zazpívaly písničky, které se naučily v hodinách HV nebo ty, které zpívají se svými rodiči doma. Zpívaly jak české tak romské písně. Zpestřením programu bylo vystoupení tanečního kroužku ze ZŠ Gebauerova a našeho kroužku Luluďori, kde předvedli několik romských tanců. Všem se nejvíce líbila závěrečná diskotéka, do které se zapojili i někteří rodiče a i z této akce jsem pořídil pár snímků.

26.3.2013 - TVŮRČÍ DÍLNY

Již podruhé se sešly ve škole děti se svými rodiči. Bylo to před Velikonocemi. Cílem tohoto setkání byly tvůrčí dílničky, kde společně vytvářeli velikonoční perníčky. Maminky pomáhaly již připravené těsto rozválet, děti pomocí tvořítek vykrajovaly zajíčky, kuřátka, slepičky, vajíčka,... Potom je dali péct do trouby. Vůně se linula přes celou školu. Podle předloh, které připravili učitelé, se děti učily perníčky zdobit. V průběhu pečení a zdobení perníčků si povídali o Velikonocích – co tento svátek znamená, proč se slaví, připomenuli si mnohé již opomíjené tradice.Bylo příjemné sledovat spokojené děti s rodiči, když odcházeli s voňavými perníčky domů, a jak to vlastně bylo, na to se podívejte tady.

 22.11.2012 - TVŮRČÍ DÍLNY

Pro naše nejmenší a jejich rodiče byly zrealizovány v předvánočním období tvůrčí dílny. Své rodiče děti přivítaly pásmem písniček a básní, které se od začátku školního roku naučily. Hlavní náplní tvůrčí dílny však bylo vytvoření adventních věnečků. Při těchto činnostech si děti nejen procvičovaly svou motoriku a estetické cítění, ale také se dovídaly mnoho zajímavostí o adventním čase a o nadcházejících Vánocích. Při výrobě věnečků použili i netradiční materiály – peříčka, těstoviny, apod. Každý věneček byl jiný, a přesto byly všechny krásné. Děti prožily se svými rodiči chvilky plné radosti, což je v dnešní uspěchané době spíše vzácností. Spokojení rodiče i děti si odnášeli vlastnoručně vytvořené adventní věnečky domů, aby si po jejich zapálení mohli společně užívat nadcházející adventní čas. Pár záběrů z povedené akce si můžete prohlédnout zde.

V rámci projektu "ŠKOLA S MÍSTEM PRO VŠECHNY" byly vytvořeny 4 sborníky s různými tématy:

1. Sbornik_nametu_pro_praci_s_interaktivni_tabuli_SMART_board_

2. Sbornik_dobre_praxe_pedagog__asistent_

3. Sbornik_Programy_projektovych_dnu_zamerenych_na_povolani_v_pripravne_tride_a_MS_

4. Metodicke_listy__Dramaticka_vychova_na_skole

                                           

 © 2015 Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace, pracoviště Ibsenova 36, Ostrava - Přívoz, tel.: 596 623 172, mobil: 724 042 580